SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Systemdesign for optimal innhøsting av solenergi i et solvarmeanlegg

Vi har en løsning for trykkløse tanker og en motsvarende løsning for trykksatte tanker avhengig av hva som passer best for deg. I utgangspunktet anbefaler vi løsningen for trykkløse tanker fordi dette vil gi en rimeligere installasjon og bedre overføring av varme til bl.a. vannbåren varme. Når du bruker en solfanger til oppvarming av vann eller til oppvarming eller kjøling av bygninger, er det viktig å designe solvarme-anlegget med henblikk på å overføre så mye av solenergien som mulig. I skissen til høyre ser du et solvarmeanlegg med trykkløs lagringstank. Lenger ned på siden finner du også en skisse for anlegg med trykksatt lagertank.

Solvarme-anlegg - virkemåte for alle typer

Solfangeren kobles til et trykkløst varmelager slik at det er vannet fra varmelageret som sirkuleres gjennom solfangeren. Vannet sirkulerer fra bunn av varmelageret til bunn av solfangeren, gjennom solfangeren, videre fra toppen av solfangeren til øvre del av varmelageret. Når solfangeren blir kaldere enn varmelageret, dreneres vannet automatisk tilbake til varmelageret slik at det ikke er noen fare for frostsprengning ved at vannet blir stående i solfangeren. Solfangeren dreneres også når temperaturen i solfangeren blir høyere enn 95 grader C slik at det ikke blir noen fare for koking. Ved strømstans drenes vannet automatisk fra solfangeren til varmelageret.

Solvarme-anlegg med vannbåren varme

Ved å benytte en dobbel-mantlet bereder i tillegg til solvarme-lageret, vil tappevannet bli ettervarmet i toppen av berederen, mens vann fra varmelageret ettervarmes i bunn av berederen før det sirkuleres i vannbåret anlegg. Merk; at vannet i berederen bare blir ettervarmet dersom det solvarmede vannet ikke er varmt nok.

Solvarme-anlegg med trykk

Solfangeren kobles slik at vannet pumpes fra en separat dreneringstank som nå fungerer som lagringstank for vannet som sirkulerer i solfangeren. Etter at vannet er varmet opp i solfangerne renner vannet gjennom en rør-varmeveksler i den trykksatte tanken slik at solvarmen overføres fra solfangeren til vannet i trykktanken. Deretter sirkulerer vannet tilbake gjennom solfangeren.

1 - solfangere

Du kan montere solfangerne på tak, vegg eller på separat stativ. Solfangerne er laget for at du enkelt skal kunne integrere dem i takflaten eller i veggen uten av de bygger utenpå eksisterende konstruksjon. Med en tykkelse på bare 85 mm og et minimalistisk design er det enkelt å finne plass.

2 - solvarme-lager

Solvarme-lageret er den lagringstanken som tar vare på varmen fra solvarmeanlegget slik at du kan bruke energien når du trenger den. Vi har en løsning for trykkløse tanker og en annen løsning for trykksatte tanker. I utgangspunktet anbefaler vi løsningen for trykkløse tanker fordi dette vil gi en rimeligere løsning og bedre overføring av varme til bl.a. vannbåren varme.

3 - styringssystem

Styringssystemet regulerer automatisk driften i solfangeren basert på temperaturer i solfangeren i forhold til temperaturen i varmelageret. Systemet bidrar til automatisk start og stopp og sikrer systemet mot frost og overoppheting. Styringen starter anlegget ved en temperaturforskjell på mer enn +10 grader i solfangeren i forhold til varmelageret, den stopper ved en temperaturforskjell på mindre enn +5 grader og ved 95 grader C i varmelageret for å unngå koking.

4 - sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpen sirkulerer rent vann gjennom solfangeren når styringen gir signaler til pumpen og å starte sirkulasjon. Sirkulasjonspumpen sirkulerer vann i en kontinuerlig strøm gjennom solfangeren til pumpen stoppes av styringssystemet. Ved stopp oppstår en trykkforskjell mellom varmelageret og vannet i returrøret fra solfangeren. Denne trykkforskjellen bidrar til at vannet renner ut av solfangeren og tilbake til varmelageret.

5 - magnetventil

En magnet-ventil er koblet til samme signal som vakuumpumpen, slik at ventilen lukker retur-røret når pumpen starter og åpner lufterøret når pumpen stopper. Når ventilen er åpen vil anlegget driftes av vannet fra sirkulasjonspumpen. Når sirkulasjonspumpen stopper vil vannet renne tilbake til tanken. Magnet-ventilen skal være normalt åpen.

6 - vannmengde

Solfangeren skal sirkulere ca. 1 liter vann per minutt per m2 med solfanger.

7 - luftrør

Retur-røret fungerer som lufterør med forbindelse til det trykkløse varmelageret som igjen er forbundet med atmosfære via overledning (se under). Luftrøret åpner for luft til solvarmeanlegget slik at solfangeren dreneres når den ikke en drift.

8 - tilførsel til solfangeren

Tilførselen til solfangeren er i nederste hjørne på venstre siden av anlegget. Tilførselen har 18 mm utvendig rørdiameter.

9 - retur fra solfangeren

Returen fra solfangeren er i øverste hjørne på høyre side av solfangeren. Returen har 18 mm utvendig rørdiameter.

10 - overledning

Overledningen fra solvarme-lageret sikrer at anlegget har lufting og at vannet har tilstrekkelig med ekspansjonsmuligheter når det varmes opp fra kaldt vann. Vann har lineær ekspansjon mellom frysepunktet og kokepunktet. Vann ekspanderer ca. 6% fra 0 til 100 grader C.Slik installerer du solvarmeanlegget.


Her kan du lese mer om våre effektive solfangere.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871