SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Solvarme - ordliste og begreper

Absorbent

En absorbent er den aktive overflaten i en solfanger. Absorbenten kan være laget av ulike materialer og ofte er overflaten påført et selektivt belegg som gjør at solenergiens kortbølgete stråler (sollys og varme) slipper gjennom til absorbenten, mens langbølget varme blir hindret i å stråle ut fra solfangeren som varmetap. Ved absorpsjon, forvandles solvarme fra kortbølget til langbølget energi.

Akkumulator-tank

En akkumulator-tank er oftest referert til som et varmelager eller en bereder. Det er der du lagrer alt overskuddet av solenergi som har blitt overført fra solfangeren. En akkumulator-tank kan være uten trykk og med med en rør-varmeveksler for det trykksatte tappevannet eller under trykk med en rør-varmeveksler for det sirkulerende vannet til solfangeren.

Asimut vinkel

Asimut vinkel eller vinkel i forhold til sør er ofte referert til når du skal konstruere ditt solvarme-anlegg. Asimut er en vinkel som forteller deg hvor mange grader ut av sør retningen for solfangeren er, eller kompass-kurs i forhold til sydlig retning. Det er alltid mest gunstig å rette solfangerne mor sør. Retning mot vest eller øst er også akseptabelt, men man må kunne regne en liten økning i arealet av solfangere for å kompensere for mindre innstråling fra solen.

Bird og Hulstrom's sol-strålingsmodel

Denne modellen er mye brukt for å beregne solens stråling på jordens overflate. Den er basert på empiriske data av strålingen overført til ligninger og med hensyn til den kumulative effekten av aerosoler, vanndamp, ozon og andre gasser, og Rayleigh (molekylær) spredning av sollyset ved jordoverflaten.

Konsentrert solenergi

Se definisjon under Solkraft.

Kjølemedium

Kjølemedium er væsken som strømmer gjennom solfangeren. Når væsken renner gjennom solfangeren, blir solfangeren avkjølt samtidig som varme blir overført til kjølemediet og fraktet til solvarme-lageret. Det er avgjørende at kjølemediet har stor varmekapasitet, slik at varmen blir overført effektiv fra solfangeren til kjølemediet.

Diffus stråling

I motsetning til direkte stråling som vises når solen skinner fra en skyfri himmel, er diffus stråling solenergi som har blitt absorbert av skyene, bygninger eller terrenget. Disse objektene som er varmet av solenergi, avgir diffus stråling som følge av dette. Våre solfangere er designet for å motta diffus stråling på en effektiv måte og det øker utbyttet av solenergi når det er skyet eller delvis skyet vær.

Direkte stråling

Direkte stråling er den målbare solenergi som stråler fra en klar blå himmel med solskinn. Direkte stråling forekommer i det tidsrommet som angir antall soltimer.

Drain-back - drenering

Drain-back er en metode som tillater et solvarme-anlegg å dreneres når det er for lite energi å høste eller i tilfelle av stagnasjon forårsaket av maksimum temperaturer i solvarme anlegget. Ved å benytte en drenerende løsning vil solfangerne få øket levetid og det blir mindre vedlikehold i solvarme-anlegget.

Dreneringstank

En dreneringstank brukes til å holde væsken som tømmes fra solfangeren når solvarme-kretsen er ikke i drift. Et drener-bart system gir mye bedre driftsvilkår for et solvarme-anlegg og det hindrer skadelig slitasje forårsaket av overoppheting fra solen. I de fleste tilfeller kan du kombinere dreneringstanken med varmelageret, men dersom det er store avstander mellom solfangerne og varmelageret eller store høydeforskjeller, så kan det være fornuftig å installere en separat dreneringstank.

Effektivitet

Effektiviteten i en solfanger bestemmer solfangerens evne til å fange kortbølget solenergi og overføre energien til den sirkulerende væsken som brukes som kjølemedium eller energibærer. Formelen for effektivitet er definert av n = N0-A1 (? T / G)-A2 (? T ^ 2 / G). Der N0 er effektiviteten ved ? T = 0, a1 er varmetaps verdi og a2 er emisjonen fra solfangeren. Det er flere metoder for måling av effektivitet i en solfanger. Mange måler effektiviteten i selve solfangeren, mens flere sentrale aktører ønsker å måle hele solvarme-anlegget fordi det er dette som er den reelle nyttbare effekten for brukeren av et solvarme-anlegg.

Emisivitet - utstråling

Emisivitet er verdi som angir mengden av langbølget stråling som stråler ut fra overflaten av et objekt. I en solfanger er det viktig å redusere emisiviteten for å holde på varmen inne i solfangeren når solenergien er absorbert. Selv om ute-temperaturen er høy vil varmevekslingen fra solfangeren foregå mot atmosfæren som typisk har -50 grader C. Lavere emisivitet gir lavere utstråling og derved bedre isolerende egenskaper.

ESTIF

European Solar Thermal Industry Federation.

Plate-varmeveksler

En plate-varmeveksler er en innretning der oppvarmet vann på den ene siden overfører varmen til den andre av sirkulerende vann. Begge sider må ha en sirkulerende væske.

Fraunhofer Institute for Solar Energy (ISE)

Fraunhofer ISE er det mest anerkjente senteret for testing av solenergi-teknologi.

Glykol

Glykol også kjent som etylen-glykol er en organisk forbindelse mye brukt som frostvæske i bil og en forløper til polymerer. I sin rene form, er det en luktfri, fargeløs, seig, søt-smak væske. Glykol er giftig og inntak kan være dødelig. Når glykol blandes i vann vil vannets frysepunkt senkes og kokepunktet vil øke, mens varmekapasiteten blir redusert.

Gulvvarme

For optimal komfort og effektiv utnyttelse av solenergi og solvarme til oppvarming kan du bruke gulvvarme. Gulvvarme er små rør der det sirkulerer varmt vann under overflaten av gulvet, noe som gir en effektiv varmeoverføring og økt komfort nivå som igjen kan gi rom for en redusert romtemperatur og derved spare energi.

Kjøleveske

I et solvarme-anlegg, har kjølevesken to funksjoner. Kjølevesken kjøler ned solfangeren slik at overflate-temperaturen i solfangeren blir lavere. Når kjølevesken kjøler ned over flaten i solfangeren, vil solenergien overføres til selve kjølevesken som så sirkulerer solenergien ned til et varmelager.

Kombinert solvarmeanlegg

Et kombinert solvarme-anlegg er solvarme-anlegg der varmen fra solenergi benyttes både til oppvarming av tappevann og til rom-oppvarming.

kWt - kilo Watt timer

kWt eller 1 000 watt gjennom 1 time er betegnelse for energi. 1 kWh tilsvarer 3 600 000 Joules. Prisen pr kWt er varierende fra land til land og avhengig av energi-type, men generelt øker kostnadene på energi betydelig fra år til år.

Luft-solfanger

En luft-solfanger er en overflate som samler solvarme og overfører denne varmen til luft som strømmer gjennom solfangeren. Det er flere ulike teknologier for økt effektivitet. Varmekapasiteten i luft er bare 1/4-del av varmekapasiteten i vann og derfor vil luft gi vesentlig dårligere effektivitet i et solvarme-anlegg.

Magnetventil

En magnetisk ventil er en ventil som åpnes eller lukkes via en magnetisk puls slik som elektrisitet. Vi bruker magnet-ventiler i våre solvarme-anlegg for å automatisk drenere solvarme-anlegget ved stopp initiert av styringssystemet eller ved strømstans.

Rør-varmeveksler

Rør-varmeveksler er en installasjon som muliggjør overføring av varme fra en væske til en annen inne i selve solvarme-lageret. Vi anbefaler rør-varmeveksler i solvarme-lagrene fordi dette gir effektiv varmeoverføring med minimal energibruk.

Sesonglagring

En av de viktigste utfordringene med solenergi-systemer er det inverse forholdet til energiforbruk. I sommersesongen, vil solfangeren gir mer energi enn det som typisk er nødvendig, mens vintersesongen vil kreve mer energi enn det du får fra solen. For å kompensere for det inverse forholdet mellom solenergi og energibehov, er en sesongbasert lagring ønskelig. Slike energi-lagre kan være stor-skala vann akkumulering, smeltet salt, fase-endrings-materialer PCM eller lagring av overskuddsvarme i et borehull eller i rør-sløyfer under bakken som senere kan utnyttes av en varmepumpe f.eks. om vinteren.

Selektivt belegg

Synlig lys representerer forskjellige bølgelengder som har ulike energier. I korte trekk er bølgelenger under 380 nm UV-lys, mellom 380 nm og 780 nm er synlig lys, mellom 780 nm og 2500 nm er kortbølget varmestråling i form av infrarødt lys, og over 2500 nm er langbølget varmestråling i form infrarødt lys. Et selektivt belegg slipper gjennom lys i området fra 360 nm til 2500 nm, mens den vil blokkere lys / energi over 2500 nm. I praksis betyr dette at belegget vil tillate kortbølget sollys å slippe inn, mens langbølget energi fra solfangeren vil bli reflektert tilbake til solfangeren og den flytende kjølevæsken.

Sirkulasjonspumpe

En sirkulasjonspumpe er pumpen som sirkulerer vann gjennom solfangeren. Pumpen styres via systemets kontrollenhet som overvåker temperatur i solfangeren så vel som i solvarme-lageret. Sirkulasjons-pumpen kan være en så kalt våt-løper i tradisjonell forstand eller en selv-primende pumpe som installeres på retur-siden av solfangeren.

Sol-celle

Sol-celle, også kalt PV eller foto-volt-systemer er tynne lag med dopet silisium som gir en lav spenning når de utsettes for sollys. I motsetning til solvarme-anlegg som produserer varme fra solenergi, produserer solceller elektrisitet. Solvarme-anlegg kan gi rundt 90% avkastning på solenergien, mens solceller bare gir rundt 10%.

Sol-fraksjon

Solvarme-dekningsgrad er den brøkdelen av solenergi som er høstet med solvarme-anlegg.

Sol-kjøling

Mens energien fra et solvarme-anlegg gir varme, er det mulig å konvertere energi til kjøling uten tap av effektivitet. Konverteringen fra solvarme til sol-kjøling gjøres med bruk av en absorpsjons-kjøler. De nyeste absorpsjon-kjølemaskinene har COP rundt 1,2 slik at du får mer energi til kjøling enn solen varmer med. Sol-kjøling er meget effektivt fordi solenergien gir effekt til kjøling på samme tidspunkt som solen varmer opp bygningen.

Sol-oppvarming

Sol-oppvarming er et begrep som brukes om bygninger som varmes opp med solenergi. For å utnytte solenergien effektivt, kan man benytte solfangere til oppvarming av både tappevann og rom-oppvarming. Solvarme er langbølget energi som er svært godt egnet til oppvarming f.eks. ved hjelp av gulvvarme. I kombinasjon med passiv-hus vil solvarme kunne dekke store deler av energi-behovet.

Solar air-conditioning

For mer informasjon om solar air conditioning, se egen referanse til sol-kjøling.

Solar design

Solar design er et begrep som brukes i arkitekturen. Solar design er arkitektur som optimaliserer solens energi i en bygning til å få så mye passiv solenergi som mulig.

Solcelle-panel

Solcelle-panel, også kalt PV eller foto-volt-systemer er tynne lag med dopet silisium som gir en lav spenning når de utsettes for sollys. I motsetning til et solvarme-anlegg som produserer varme fra solenergi, produserer solceller elektrisitet. Solvarme-anlegg kan gi rundt 90% avkastning på solenergien, mens solceller bare gir rundt 10%.

Solenergi

Solenergi dvs. strålende lys og varme fra sola, har blitt utnyttet av mennesker siden oldtiden ved hjelp av en rekke stadig nye teknologier. Sol-stråling, står for mesteparten av den tilgjengelige fornybare energien på jorden. Bare en forsvinnende liten brøkdel av den tilgjengelige solenergien brukes. Bruken av solenergi er begrenset bare av menneskelig oppfinnsomhet. En delvis liste over solar-applikasjoner inkluderer oppvarming og kjøling gjennom solar arkitektur, oppvarming av tappevann, destillering og desinfeksjon av drikkevann, dagslys, solenergi til matlaging, og høy-temperatur prosessvarme for industrielle formål.Den vanligste måten å høste solenergi på er ved å bruke solfangere. Sol-teknologier er bredt karakterisert som enten passiv solvarme eller aktive solvarme-anlegg, avhengig av måten de fanger, konverterer og distribuerer solens energi. Aktive solenergi-teknologier omfatter bruk av solceller og solfangere til å utnytte energien. Passiv solenergi inkluderer å innrette en bygning til solen, velge materialer med gunstige termisk masse eller lys-sprednings-egenskaper, og å designe for naturlig sirkulasjon av luften.

Solenergi-kalkulator

En solenergi-kalkulator for solvarme er et program som lar deg beregne ditt energibehov og solenergi-bidrag. Du kan gratis laste ned vår solenergi-kalkulator for solvarme.

Solfanger

En solfanger er en overflate som samler solvarme og overfører denne varmen til en væske som strømmer gjennom solfangeren. Det er flere ulike teknologier for økt effektivitet. Vi bruker en spesiell teknologi hvor solvarmen akkumuleres i grensesjiktet der kjølevæsken flyter. I tillegg bruker vi rent vann som har en fabelaktig varmekapasitet i forhold til andre medier. Vår solfanger er mellom rundt 40% mer effektiv enn konkurrentene.

Solfanger-anlegg

Et solfanger-anlegg er et aktivt solvarme-anlegg som utnytter solenergi og samler solvarme som overføres til en væske som strømmer gjennom solfangeren. Væsken overfører så solvarmen til et varmelager slik at solenergien kan utnyttes også når solen ikke gir nok bidrag til det daglige energi-forbruket.

Solkraft

I motsetning til solvarme-anlegg som bruker solfangere til å utnytte solenergi til oppvarming, konverterer solkraft-anlegg varme til elektrisitet ved bruk av en Stirling motor eller en Peltier prosess. Dvs. en form for turbin der den kinetiske energien blir utnyttet.

Solpanel

Et solpanel er også referert til som solfangere, solceller. For mer informasjon om solpanel, se forklaring for solfanger.

Solstråling

Sollys, i bred forstand, er det totale frekvensspekteret av elektromagnetisk stråling gitt av sola. På jorden blir sollyset filtrert gjennom atmosfæren, og solstrålingen blir dagslys og varme når sola er over horisonten. Når den direkte solstrålingen blir blokkert av skyer er det en kombinasjon av lys og strålevarme. Når det er blokkert av skyer eller reflektert fra andre gjenstander, oppleves det som diffust lys. The World Meteorological Organization bruker begrepet "solskinns-varighet" som betyr den kumulative tid et område mottar direkte stråling fra solen på minst 120 watt per m2. Direkte sollys har et lys-utbytte på rundt 93 lumen per watt av strålingen, som inkluderer infrarøde, synlige og ultrafiolette lys-stråler. Sterkt sollys gir belysningsstyrke på rundt 100.000 lumens per m2 på jordens overflate.

Soltimer

Solar timer er antall timer med klar blå himmel og solskinn i et tidsrom. Antall soltimer for ved prosjektets plassering er den viktigste faktoren for utnyttelse av solenergi i tillegg til intensiteten i solstrålingen bestemt av breddegrad.

Solvarme

Solvarme er solenergi i form av varme og lys, utnyttet som varme. Utnyttelse av solenergi med solfangere til å skape solvarme er forskjellig fra solceller som konverterer solenergi direkte til elektrisitet.

Solvarme-anlegg

Et solvarme-anlegg er en installasjon for å høste og utnytte solenergi til varme. Vanligvis er anlegget laget med en eller flere solfangere som er koblet med rør til et solvarme-lager, et styrings-system og noen koblinger og ventiler avhengig av system-oppsettet. Solfangerne overfører så solvarmen til den sirkulerende vesken.

Solvarme-lager

En av de viktigste hindringene med solvarme-anlegg er begrensede muligheter for lagring. En solvarme-lager har som mål å lagre solvarmen slik at denne energien kan brukes når sola ikke bidrar. Lagring i vann er en av de mest effektive metodene for lagring av energi, men det er også mye eksperimentering i utnyttelse av et borehull, smeltet salt, fase-endrings-materialer og absorpsjons-teknologi.

Solvarme-lagring

Solvarme-lagring kan også bli referert til som en akkumulator eller varmtvanns-lagring. Det er der du lagrer alt overskuddet av energien som har blitt høstet av solfangerne. Et solvarme-lager kan være under trykk med en rør-varmeveksler for kjølevæsken eller uten trykk med en rør-varmeveksler for det trykksatte tappevannet.

Solvarme-system

Et solvarme-system er en installasjon for å høste og utnytte solenergi til varme. Vanligvis er anlegget laget med en eller flere solfangere som er koblet med rør til et solvarme-lager, et styrings-system og noen koblinger og ventiler avhengig av system-oppsettet. Solfangerne overfører så solvarmen til den sirkulerende vesken.

Solvarmt vann

Solvarmt vann er vann som er varmet opp ved bruk av solens termiske energi og solvarme.

Spesifikk varmekapasitet

En verdi som beskriver et material / fludiums energi-potensial. F.eks. er varme-kapasiteten på vann 4,1796 J/cm3 * K. Det er energien som går med til å øke temperaturen i 1 m3 med vann, 1 grad C. Jo høyere tall, jo bedre varmekapasitet. Den spesifikke varmekapasiteten for 50% glykol i vann er 3,4834 J og for luft er den 1,012 Joule. Dette betyr at vannet har en kapasitet som er 4 ganger høyere enn for luft.

Stagnasjon

Under drift av et solvarme-anlegg, vil stagnasjon oppstå på grunn av at temperaturen i solvarme-lageret når sitt maksimum. Når maksimal temperatur er nådd i solvarme-lageret, må solvarme-anlegget stoppe for å unngå koking og stagnasjon inntreffer. I et drener-bart solvarme-anlegg, vil væsken renne ut av solfangerne og dermed forhindre overoppheting av flytende væske.

Steam

Damp er gassfasen til vann. I vanlig tale er steam oftest referert til som synlige hvit tåke som kondenserer over kokende vann når den varme dampen blandes med kjøligere luft. Tåken består av ørsmå dråper av flytende vann. Ren damp er en transparent gass. Ved normal temperatur og trykk har ren damp omlag 1600 ganger volumet av en lik masse av flytende vann. I atmosfæren er partial-trykket av vann mye lavere enn 1 atm og derfor kan damp eksistere ved temperaturer lavere enn 100 ° C.

Tank i tanken eller dobbelt-mantlet bereder

En tank i tanken er bereder laget av to tanker (en på toppen av den andre) som er sveiset til hverandre. En dobbelt-mantlet varmtvannsbereder kan være veldig gunstig i forhold til utnyttelse av gulvvarme.

Thermosifon

En enkel form for solvarme-anlegg er thermosifon der vannet drives rundt ved hjelp av sin egen gravitasjon.

Tilt - helningsvinkel

Solfangerens vinkel i vertikalplanet kalles tilt eller helningsvinkel. I et solvarme-anlegg kan du tilte solfangere mellom 3 grader og 90 grader avhengig av energibehov og arkitektur. Selv om du kan få litt ekstra energi i løpet av vinteren med en større helningsvinkel er variasjonene svært små. Du kan observere disse variasjon med vår solenergi-kalkulator

Trykksatt varmelager

Et trykksatt solvarme-lager inneholder tappevann og blir oppvarmet via en rør-varmeveksler koblet til solvarme-anlegget. På grunn av vannets ekspansjon og funksjonen i et drener-bart solvarme-anlegg, trenger du en ekstra dreneringstank når du bruker et solvarme-lager under trykk.

Vakuum-solfanger

Vakuum-solfanger er en solfanger der det benyttes vakuum for å oppnå redusert varmetap fra solfangeren overflate mot omgivelsene. I praksis gir vakuum-solfanger god effektivitet ved temperatur-forskjeller på mer enn 100 grader C sammenlignet med temperaturen i luften.

Vakuumrør-solfanger

Vakuumrør-solfanger er en solfanger der kjølevæsken (typisk glykol) strømmer inne i et kobber-rør omgitt av et vakuum og et glass-rør på utsiden. De teoretiske fordelene er lavere konveksjon og varme-ledning fra det oppvarmede kobberet gjennom vakuum og det ytre glassrøret. I praksis gir vakuumrør-solfanger god effektivitet ved temperatur-forskjeller på mer enn 100 grader C sammenlignet med temperaturen i luften.

Vannlås

En vannløs er et bend på et rør-strekk som hindrer vannet i å passere ved normalt trykk. Dette oppstår når et rør har en bøy en eller hvis en del av rørene er på et høyere nivå enn resten av rørene. Det kan være en U-, S-eller J-formet rør som ligger under eller innenfor et rørsystem. En S-formet vannlås er også kjent som S-sving.

Varmelager uten trykk

Solvarme-lager uten trykk er bygget for å kunne bruke drenering inne i solvarme-lageret. Vanligvis vil tappevannet strømme gjennom en rør-varmeveksler inne i varmelageret slik at varmen overføres fra lageret til vannet inne i røret og derved blir for-varmet med solenergi før det forbrukes.

Watt

Watt er et mål på energi-effekten. I en solfanger kan energien om sommeren, med en klar blå himmel, bli rundt 1000 watt for hver kvadratmeter med solfangere du har installert.

CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871